Regulamin

REGULAMIN
XXXVIII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO
FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW
„NIEPOKALANA 2024”

1.      Czas i miejsce Festiwalu

1.1.   Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalana 2024” zwany w skrócie Festiwalem jest wydarzeniem organizowanym corocznie od 1986 roku. „Niepokalana - oto nasz ideał” to MOTTO Festiwalu.

1.2.   Festiwal odbędzie się w formule mieszanej: tradycyjnej i on-line w dniach od 13 września 2024 do 15 września 2024 roku w Sali Środków Audiowizualnych Domu św. Józefa przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, 05-420, ul. Piotra Skargi nr 24 (wjazd na parkingi od ulicy 3 Maja). Józefów leży 22 km od centrum Warszawy i ma doskonałe połączenie z PKP Warszawy Śródmieście dzięki Szybkiej Kolei Miejskiej.

1.3.   Otwarcie XXXVIII MKFFiM „Niepokalana 2024” nastąpi 13 września 2024 r. podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.

1.4.   Zakończenie Festiwalu odbędzie się 15 września 2024 roku w Sali Środków Audiowizualnych w Domu Świętego Józefa (adres jw.). Od godz. 10.00 nastąpi prezentacja nagrodzonych prac, o godz. 14.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz oprawa artystyczna.

1.5.   Filmy i prace multimedialne przyjmowane są do 5 lipca 2024 roku.

1.6.   W roku 2024 projekcje filmowe filmów nominowanych będą wyświetlane tradycyjnie oraz on-line ze Studia Telewizyjnego. Pomiędzy udostępnianymi projekcjami będą transmitowane rozmowy z uczestnikami, gośćmi specjalnymi i twórcami.

2.      Cele i zadania Festiwalu

2.1.  Do celów i zadań Festiwalu należą:

- coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi;

- wspieranie twórczości filmowej i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;

- poszerzanie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;

- udzielanie pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł zawierających pozytywne wartości.

3.        Organizatorzy, Patronat i Sponsorzy

3.1.   Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego Zarząd powołuje: Komitet Organizacyjny Festiwalu oraz jego Dyrektora, a także zaprasza członków Komitetu Honorowego Festiwalu.

3.2.  Od 2017 roku Festiwal objęty jest Osobistym Patronatem Biskupa Diecezji Warszawsko – Praskiej – bp. Romualda Kamińskiego,

3.3.  Komitet Organizacyjny Festiwalu powołuje:

- Komitet Honorowy,

- Komisję Selekcyjną,

- Jury Festiwalu.

3.4.    Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz Festiwalu.

3.5.  Biuro Festiwalu mieści się w Warszawie: ul. Barska 2, 02-315 Warszawa.

4.       Kategorie filmów i multimediów

4.1.       Filmy są oceniane w 6 kategoriach konkursowych:

- filmy fabularne;

- filmy dokumentalne;

- programy telewizyjne i widowiska telewizyjne;

- filmy edukacyjne i katechetyczne;

- filmy amatorskie;

- teledyski.

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:

- słuchowiska radiowe;

- reportaże i audycje cykliczne.

4.3. Programy multimedialne i strony internetowe oceniane są bez podziału na kategorie.

4.4.  W miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe podziały.

5.     Nagrody

5.1.  Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX Festiwalu „Niepokalana 2024” – przyznawana za film niezależnie od jego kategorii.

5.2.   Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych, multimedialnych i stron internetowych przyznaje Jury Festiwalu.

5.3.Wyróżnienia Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy).

5.4. Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów.

5.5. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu, a także informacje o Partnerach i Sponsorach są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym oraz na stronie internetowej Festiwalu www.ksfniepokalana.pl.

6. Komisja Selekcyjna i Jury Festiwalu

6.1.  Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł. Kwalifikuje filmy i prace multimedialne do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach i przedstawia je pod obrady Jury.

6.2. Decyzje Jury są ostateczne.

6.3. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej i Jury zostaną opublikowane na stronie internetowej Festiwalu www.ksfniepokalana.pl i w Katalogu Festiwalowym.

7.       Zgłoszenia filmów

7.1. Na Festiwal mogą być zgłaszane filmy zrealizowane w ostatnich pięciu latach kalendarzowych, włączając w to rok, w którym Festiwal się odbywa.

7.2. Filmy i prace multimedialne przyjmowane są do 5 lipca 2024 roku drogą elektroniczną. Należy zatem dane dzieło zamieścić jako plik na jednej z wybranych platform: WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive, FileMail, Dropbox, itp., a następnie link do tego pliku na platformie wraz z Formularzem Zgłoszeniowym przesłać na adres e-mail: festiwalniepokalana@gmail.com.

7.3. Każdy przesłany film powinien być opisany w Formularzu Zgłoszeniowym podpisany przez osobę upoważnioną do zgłoszenia filmu na Festiwal. Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać razem z filmem pocztą elektroniczną na adres: festiwalniepokalana@gmail.com w jednym z wybranych formatów: *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf., *.rtf.

7.4. Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin Festiwalu znajdują się na stronie: www.ksfniepokalana.pl.

7.5. Filmy mogą być przyjęte w języku polskim oraz w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej lub angielskiej listy dialogowej.

8. Prawa dodatkowe Organizatorów

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji całych filmów podczas trwania Festiwalu w sposób tradycyjny i w internecie poprzez zastosowanie technologii on-line oraz do wykorzystania fragmentów przesłanych filmów w celach promocyjnych Festiwalu;

8.2.   Twórcy, producenci, podmioty bądź osoby zgłaszające film na Festiwal, którzy wyrażają zgodę* na projekcje festiwalowe on-line w internecie proszone są o wyraźne zaznaczenie w Formularzu Zgłoszeniowym: wyrażam zgodę na prezentację festiwalową on-line w Internecie …...........................................................................

8.3.   Twórcy, producenci, podmioty bądź osoby zgłaszające film na Festiwal, którzy nie wyrażają zgody*

na projekcje festiwalowe on-line w Internecie proszone są o wyraźne zaznaczenie w Formularzu Zgłoszeniowym: nie wyrażam zgody na prezentację festiwalową on-line w Internecie ...............................................................

*niepotrzebny tekst skreślamy

8.4.  Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

9. Uczestnictwo w Festiwalu

9.1. Uczestnictwo w Festiwalu jest dobrowolne i bezpłatne. Sposób podłączenia się do społeczności Festiwalowej on-line podany będzie na stronie internetowej Festiwalu.

9.2. Poprzez przystąpienie do Festiwalu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

9.3. Przystępując do Festiwalu, Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do utworu, który zgłasza bądź wyraźną zgodę osób posiadających takie prawa oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.

9.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich bądź innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Festiwalu. Podejrzenie naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do Festiwalu, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędu Uczestnika (np. błędnie wpisany adres email, niezałączenie pliku na platformie).

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Festiwalu w każdym czasie, a także prawo do zmiany Regulaminu.

10. Ochrona danych osobowych

10.1 Zgłaszający film na Festiwal wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych dla celów Festiwalu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.2. Zgoda ta obejmuje dane osobowe osób wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, a w szczególności twórców filmu, aktorów, producentów, montażystów, muzyków.

10.3. Zgoda obejmuje następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,

3) numer telefonu,

4) adres.

10.4. Organizator przetwarza wskazane powyżej dane osobowe w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Festiwalu, publikacji informacji o laureatach Festiwalu na stronie internetowej Festiwalu i w jego mediach społecznościowych oraz w mediach w związku z promocją Festiwalu, a także w celach archiwizacyjnych i innych usprawiedliwionych działalnością Organizatora. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu i realizacji praw Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Dane osobowe laureatów Festiwalu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom/sponsorom tych nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

10.5. Organizator upoważniony jest dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festiwalu innym podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w zakresie organizacji Festiwalu.

10.6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania (poprawiania – jeśli są błędne lub nieaktualne), a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie ma związku z celami i zadaniami Festiwalu lub z treścią pkt 10.4 niniejszego Regulaminu, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

10.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Festiwalu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu.


Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Komitet Organizacyjny XXXVIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów

„NIEPOKALANA 2024”